Aleja Marszałkowska

Strona projektu przekształcenia ulicy Marszałkowskiej w wielkomiejską aleję, autorstwa stowarzyszenia Forum Rozwoju Warszawy

Ekspertyza finansowa

Projekt rewitalizacyjny, ujęty w niniejszym dokumencie, stanowi pierwszy etap realizacji zintegrowanego planu trwałego rozwoju obszaru miejskiego wzdłuż Alei Marszałkowskiej. Jego priorytety zostały zidentyfikowane na podstawie analizy kluczowych wyzwań rozwojowych stojących wobec potrzeby przywrócenia miastu Alei Marszałkowskiej jako obszaru integracji społecznej i kulturalnej. Analiza ta wykazuje potrzebę interwencji władz samorządowych w zakresie rozwiązania problemów specyficznych uwarunkowań funkcjonowania infrastruktury kulturalnej, transportowej i społecznej na terenie rewitalizowanego obszaru stanowiącego centrum Warszawy.

Rozwiązania wpisane do niniejszego Projektu zostały zidentyfikowane i opisane według dostępnej dokumentacji i wiedzy osób, które go tworzyły, a także obecnego stanu prawnego. Wzięto również pod uwagę możliwości budżetowe władz miasta oraz organizacji i podmiotów zaangażowanych w ich realizację. Zawarty w niniejszym opracowaniu plan rewitalizacyjny wskazuje na potrzebę interwencji w określonych płaszczyznach życia społeczno-gospodarczego opisanych poniżej. Stanowić on może podstawę do ubiegania się o środki z następujących źródeł:

 1. środki własne budżetu miasta,
 2. środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w Priorytecie V – „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu”, działanie 2 – „Rewitalizacja miast” oraz w Priorytecie VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” w działaniach 1 – „Turystyka” oraz 2 – „Kultura”. Maksymalny poziom współfinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Podatek VAT od robót budowlanych uznaje się za koszt kwalifikowany do współfinansowania. RPO województwa mazowieckiego nie wskazuje górnej kwoty – limitu dofinansowania pojedynczego projektu w ramach programu rewitalizacji.
 3. JESSICA – wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich. Program ten wspiera projekty w zakresie sieci miejskich oraz infrastruktury, efektywności energetycznej lub projekty dotyczące technologii informatycznych i komunikacyjnych, a także wszelkie inne projekty lub grupy projektów objęte zakresem interwencji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Europejskiego Funduszu Społecznego, niezwiązane z dostępem do finansowania dla MŚP natomiast objęte zakresem planu zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich.
 4. środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),
 5. środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
 6. środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2004-2009, w ramach priorytetu 2.3. Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast, przy czym Norwegia pracuje nad następną perspektywą finansową i zamierza kontynuować program w przyszłych latach.
 7. środki pozyskane od dysponentów środków publicznych (fundusze celowe ministerstw) w szczególności z Ministerstwa Kultury w ramach realizacji Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2013,
 8. inne środki finansowe, a zwłaszcza zaproszenie do udziału w projekcie reprezentantów sektora prywatnego i realizacja projektu z wykorzystaniem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Środki te są tym bardziej istotne ze względu na bezpośrednie korzyści sektora prywatnego z rewitalizacji ulicy.
 9. Projekt rewitalizacji ma szereg celów istotnych z punktu widzenia instytucji finansujących. Podstawowym jest zagospodarowanie ścisłego centrum miasta i wzmocnienie roli Alei Marszałkowskiej jako miejsca atrakcyjnego inwestycyjnie poprzez zwiększenie jej potencjału turystycznego i kulturalnego. Jednym z oczekiwanych skutków Projektu jest również odnowa substancji mieszkaniowej a także ożywienie społeczno-gospodarcze omawianego obszaru. W ten sposób Projekt Aleja Marszałkowska zachęca do rozwijania nowych form aktywności gospodarczej i kulturalnej generujących miejsca pracy. Warto również zauważyć, że Projekt ten zawiera w sobie element integracyjny wymiaru gospodarczego, społecznego i środowiskowego. Wzmocnienie roli transportu publicznego pozwala w sposób istotny wpłynąć na jakość życia w centrum i stan środowiska poprzez eliminację hałasu i spalin, co jest zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Nie można pominąć także wymiaru społecznego tego działania. Wzmocnienie roli transportu publicznego pozwala uniknąć segregacji społecznej i wykluczenia grup nierównouprawnionych, w tym biedniejszych mieszkańców miasta, którzy nie zawsze mają dostęp do prywatnego samochodu.

  Głównymi beneficjentami skutków działań podjętych w ramach projektu są mieszkańcy Warszawy uzyskujący lepszy dostęp do centrum kulturalnego i gospodarczego Stolicy. Niemniej jednak beneficjentami w rozumieniu zasad zarządzania środkami z funduszy strukturalnych, będą podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych projektów. Bezpośrednim beneficjentem jest Miasto Warszawa a pośrednio podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada miasto lub województwo, a także organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.